Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Powiat Sokólski przystąpił do realizacji zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Sokółce.


Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego. Jednym z celów szczegółowych jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi.


Jednym z działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce w ramach realizowanego projektu będą warsztaty dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Warsztaty mają na celu rozwój zainteresowań i umiejętności, które wpłyną na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielnienia. W trakcie zajęć dzieci nauczą się, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach życiowych, będą trenować komunikację werbalną i niewerbalną, rozwijać swoje kompetencje emocjonalno- społeczne i umiejętności interpersonalne. Warsztaty rozpoczną się w październiku br. i potrwają do końca grudnia. Utworzone zostaną dwie grupy warsztatowe: w pierwszej udział wezmą dzieci młodsze, druga dedykowana jest dla starszej młodzieży.  Na każdą grupę warsztatową przewidziano po 15 spotkań, trwających jedną godzinę zegarową. Zajęcia przeprowadzone zostaną na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce (ul. Polna 1).


W związku z powyższym Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce zaprasza rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski, do zgłaszania  swoich dzieci do udziału w warsztatach. Prosimy o zgłaszanie się do Poradni w celu złożenia deklaracji przystąpienia do działania, w terminie do dnia 28.09.2018r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 711 32 91 lub w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.

Anna Fidziukiewicz
Dyrektor PPP w Sokółce