Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

W dniu 14.10.2018r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce odbyło się szkolenie „Zapoznanie z nowym narzędziem do diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż.- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego”. W szkoleniu trwającym 8 godzin edukacyjnych, które prowadziły autorki testu, uczestniczyło 5 osób- specjalistów poradni pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, oraz ich rodzicami. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się z nowo zakupionym narzędziem diagnostycznym KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, niezbędnym do diagnozy dzieci i efektywnego prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Zapoznali się z założeniami teoretycznymi i metodologicznymi w konstrukcji KORP, charakterystyką kwestionariusza, warunkami przeprowadzania badania. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procedurą badania, sposobem interpretacji uzyskanych danych i zasadami formułowania wniosków diagnostycznych. Przeprowadzone zostały również ćwiczenia praktyczne- analizowano indywidualne przypadki oraz omawiano przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi. Udział w szkoleniu wpłynął na rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej poradni, wpłynął na zwiększenie różnorodności i poprawę jakości usług świadczonych przez placówkę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski.

Szkolenie kadry pedagogicznej oraz doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzie diagnostyczne (KORP) jest jednym z działań realizowanego przez Powiat Sokólski zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski”, współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce. Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego. Jednym z celów szczegółowych jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szkolenie „Zapoznanie z nowym narzędziem do diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż.- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego” było drugim modułem szkolenia „Nowoczesne metody diagnostyczno- terapeutyczne i ich zastosowanie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zorganizowanego w ramach zadania publicznego. Pierwszy moduł „Nabycie podstawowych umiejętności zastosowania programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się” zrealizowano w dniu 22.09.2018, w wymiarze 8 godzin zajęć edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe dotyczące I i II modułu oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Ponadto otrzymali certyfikaty uprawniające do wykorzystania testu KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 m.ż. do końca 9 r.ż. Szkolenie w całości zostało sfinansowane z dotacji otrzymanej od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Anna Fidziukiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce