Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

28 marca w czytelni Biblioteki Publicznej w Sokółce  odbyły się warsztaty prowadzone przez Panią Martę Szutko-Biernacką pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Sokółce. Tematem spotkania było „Moje poczucie własnej wartości”. W zajęciach uczestniczyła klasa VII a ze Szkoły Podstawowej Nr 1.  

Młodzież wraz z wychowawczynią  analizowała słowo „wartość”. W trakcie pracy warsztatowej w wspólnie ustalili, iż wartość stanowią osoby, które są w naszym życiu najważniejsze, a także uczucia i zachowania, które dają nam poczucie własnej wartości. Uczniowie uznali, że życie jest wartością samą w sobie.

Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie umiejętności poznawania siebie i nazywania swoich mocnych stron, a także integracja grupy. 

22 marca Pani Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce mgr Aneta Lisowska była gościem Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce. Wygłosiła prelekcję na temat roli rodziców w motywowaniu dzieci do nauki. Słuchacze poznali różne relacje na osi rodzic-dziecko, co nakłoniło ich do refleksji nad osobistymi doświadczeniami w tej sferze. Wypowiedzi prelegentki towarzyszyły trafnie dobrane cytaty wybitnego pedagoga Janusza Korczaka oraz pomoce wizualne, wzmacniające sens przedstawianych treści. 

Spotkanie zakończyło się luźną dyskusją nad poruszonym problemem, co było także sygnałem do tego, że takie spotkania są potrzebne i mogą  stanowić wsparcie dla zatroskanych rodziców. 

W związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyły się warsztaty dla uczniów przeprowadzone przez Panią Pedagog Martą Rudź z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce

Pedagog zwróciła uwagę uczniów na to, że Internet to narzędzie, które może służyć do nauki i zabawy, ale również niesie za sobą różne zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Wyjaśniła czym są cyberzagrożenia, uczuliła na niebezpieczne kontakty i szkodliwe treści. Zwróciła również uwagę uczniów na zagrożenie prywatności oraz problem uzależnienia od Internetu. Spotkanie było doskonałą okazją, by uświadomić młodym ludziom, jak należy dbać o własne bezpieczeństwo, nie stać się ofiarą ani sprawcą czynu zabronionego.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. zmarła Pani Krystyna Marczuk, wieloletnia Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce, emerytowana pedagog, a zarazem mama naszej koleżanki z pracy.

            Pani Krystyna Marczuk była pierwszym dyrektorem poradni, która powstała w 1976 roku i funkcjonowała jako Poradnia Wychowawczo- Zawodowa. Placówką, w późniejszym okresie przekształconą w Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, kierowała do roku 1990, w którym przeszła na emeryturę. Tworząc poradnię od podstaw dużo wysiłku wkładała w nawiązanie kontaktów i współpracę z lokalnym środowiskiem, w szczególności szkołami i placówkami oświatowymi. W swojej pracy kierowała się zawsze dobrem dziecka i jego potrzebami. Jako dyrektor i pedagog poradni odznaczała się wyjątkową życzliwością w kontaktach z innymi, angażowała się w udzielanie pomocy pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Udzielała im porad, organizowała prelekcje na terenie szkół i przedszkoli, prowadziła zajęcia edukacyjno- wychowawcze i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Szczególnie bliskie jej sercu były problemy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnościami. Dbała o wzbogacanie poradni w różnorodne pomoce edukacyjne i narzędzia diagnostyczne. Dążąc do udzielania pomocy na jak najwyższym poziomie Pani Krystyna Marczuk doskonaliła swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, motywowała również pracowników poradni do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych. Chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem, służyła pomocą innym.

W naszej pamięci pozostanie jako wymagający i sprawiedliwy przełożony, oddany i zaangażowany pedagog, dobry i ciepły człowiek.

Wyrazy głębokiego współczucia naszej koleżance

Elżbiecie Joannie Panasewicz

oraz całej pogrążonej w żałobie rodzinie

składają:

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce

W okresie od października 2018r. do końca grudnia 2018r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce realizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Spotkania warsztatowe miały na celu rozwój zainteresowań uczestników oraz rozwój umiejętności wpływających na wzrost ich samooceny. Utworzone zostały dwie grupy warsztatowe: w pierwszej udział brały dzieci młodsze, druga dedykowana była dla starszej młodzieży. Każda grupa liczyła po 10 osób. Łącznie odbyło się 30 spotkań trwających po jednej godzinie zegarowej. Na warsztatach uczestnicy rozwijali i doskonalili umiejętności niezbędne w procesie usamodzielniania się, takie jak umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, umiejętność odblokowania i odreagowania tłumionych emocji, rozładowywania napięć, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Udział w zajęciach był okazją do kształtowania nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności zwłaszcza interpersonalnych, a więc asertywności, podejmowania decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Warsztaty stworzyły warunki do przeżywania pozytywnych emocji i rozwijania poczucia własnej wartości każdego uczestnika.  

Zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi było jednym z działań podjętych w związku z realizowanym przez Powiat Sokólski zadaniem publicznym pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski”, współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce.

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego. Jednym z celów szczegółowych jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Anna Fidziukiewicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce

 

 

 W okresie od września 2018r. do końca listopada 2018r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce odbywały się spotkania grupy wsparcia rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski. W spotkaniach uczestniczyło 10 osób. Łącznie odbyło się 10 spotkań trwających po 2 godziny zegarowe. Aby ułatwić rodzicom i opiekunom udział w zajęciach, odbywały się one w godzinach popołudniowych.

Grupa wsparcia przyczyniła się do integracji rodziców, stworzyła warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, posłużyła nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym. Udział w spotkaniach wpłynął na wzrost umiejętności wychowawczych uczestników i ich  wiedzy na temat postępowania z dziećmi z rożnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Spotkania te w przyszłości zaowocują lepszą opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie.

Utworzenie grupy wsparcia było jednym z działań podjętych w związku z realizowanym przez Powiat Sokólski zadaniem publicznym pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski”, współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce.

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Jednym z celów szczegółowych jest wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

Anna Fidziukiewicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce

  

10 października w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyło się spotkanie z Małgorzatą Gryszel - logopedą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce. Tematem spotkania był rozwój mowy u małego dziecka.

Pani Małgorzata podpowiedziała na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie ćwiczenia należy wykonywać, aby stymulować rozwój mowy u maluchów.

Prowadząca zaproponowała szereg ćwiczeń, "gadżetów", pomocy obrazkowych oraz audiowizualnych, które znacząco wspomagają rozwój prawidłowej mowy. Są to m.in.: plastikowa słomka, wata, świeczki do tortu, czyli przedmioty znajdujące się w każdym domu.

Zainteresowanym rodzicom poleciła również książki edukacyjne, pomocne przy ćwiczeniach z dziećmi.

19 października przedstawicielki Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sokółce wzięły udział w koncie pt. „100 lat niepodległości uczcijmy piosenką’’ przygotowanym przez dzieci z Przedszkola nr 3 w Sokółce. Zebranych w kinie gości powitała dyrektor Przedszkola nr 3 Janina Olechno, która stwierdziła, że celem spotkania jest popularyzacja utworów muzycznych o tematyce patriotycznej, a także wspólne świętowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przez trzy pokolenia – dzieci, rodziców i dziadków. Dzieci z grup przedszkolnych zaprezentowała taniec „Polonez’’ oraz różne pieśni patriotyczne: „O mój rozmarynie’’, „Szara Piechota’’, „Przybyli Ułani’’, „Legiony’’, „Ułani, ułani’’, „Niepodległość’’ i „Jesteśmy Polską’’.

Za swój występ dzieci zebrały duże brawa.

 

W dniu 14.10.2018r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce odbyło się szkolenie „Zapoznanie z nowym narzędziem do diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż.- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego”. W szkoleniu trwającym 8 godzin edukacyjnych, które prowadziły autorki testu, uczestniczyło 5 osób- specjalistów poradni pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, oraz ich rodzicami. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się z nowo zakupionym narzędziem diagnostycznym KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, niezbędnym do diagnozy dzieci i efektywnego prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Zapoznali się z założeniami teoretycznymi i metodologicznymi w konstrukcji KORP, charakterystyką kwestionariusza, warunkami przeprowadzania badania. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procedurą badania, sposobem interpretacji uzyskanych danych i zasadami formułowania wniosków diagnostycznych. Przeprowadzone zostały również ćwiczenia praktyczne- analizowano indywidualne przypadki oraz omawiano przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi. Udział w szkoleniu wpłynął na rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej poradni, wpłynął na zwiększenie różnorodności i poprawę jakości usług świadczonych przez placówkę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski.

Szkolenie kadry pedagogicznej oraz doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzie diagnostyczne (KORP) jest jednym z działań realizowanego przez Powiat Sokólski zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski”, współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce. Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego. Jednym z celów szczegółowych jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szkolenie „Zapoznanie z nowym narzędziem do diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż.- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego” było drugim modułem szkolenia „Nowoczesne metody diagnostyczno- terapeutyczne i ich zastosowanie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zorganizowanego w ramach zadania publicznego. Pierwszy moduł „Nabycie podstawowych umiejętności zastosowania programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się” zrealizowano w dniu 22.09.2018, w wymiarze 8 godzin zajęć edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe dotyczące I i II modułu oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Ponadto otrzymali certyfikaty uprawniające do wykorzystania testu KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 m.ż. do końca 9 r.ż. Szkolenie w całości zostało sfinansowane z dotacji otrzymanej od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Anna Fidziukiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.10.2018 roku (środa) o godzinie 15.30

w Bibliotece Publicznej w Sokółce Os.Centrum 21

odbędzie się spotkanie z logopedą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce

panią mgr Małgorzatą Gryszel na temat:

„Stymulacja rozwoju mowy małych dzieci”.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych logopedów, nauczycieli i rodziców.