Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

13 czerwca w Bibliotece Publicznej w Sokółce gościła Pani Elżbieta Panasewicz – pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, która przeprowadziła warsztaty pod hasłem: "Ryzyko DYSLEKSJI – czy u mojego dziecka mogą wystąpić trudności w czytaniu i pisaniu".

Zebrani słuchacze mieli szansę zweryfikować fakty i mity funkcjonujące na temat tego zaburzenia. Poznali symptomy ryzyka dysleksji, dowiedzieli się w jaki sposób rodzice, nauczyciele powinni wspierać dzieci z dysleksją lub objawami ryzyka dysleksji. 

Warsztaty zakończyły się dyskusją i zachętą do korzystania z porad pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.

Dnia 24 kwietnia w czytelni Biblioteki Publicznej w Sokółce odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z autyzmem. Warsztaty przeprowadziła Pani Teresa Andrzejewska – logopeda z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.

Warsztaty odbyły się pod hasłem: „Popatrz na autyzm odwrotnie: od Z jak zrozum do A jak akceptuj”. Odbiorcami byli rodzice, nauczyciele jak i wszyscy zainteresowani szeroko pojętym tematem autyzmu. 

Prelegentka omówiła nieprawidłowości występujące w mózgu w sferze społecznej i sensorycznej oraz sferach aktywności i komunikacji osoby ze spectrum autyzmu. Omówiła fakty i obaliła mity funkcjonujące w społeczeństwie oraz zaapelowała o większą akceptację, zrozumienie i życzliwość dla autystycznych maluchów, uczniów oraz dorosłych.

Zadanie publiczne pn. „ Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” -
edycja 2018 r.

W okresie od lipca do grudnia 2018r. Powiat Sokólski realizował zadanie publiczne pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski”, współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce. Celem głównym Programu było tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego.

Jednym z działań w ramach zadania było zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia odbywały się od października do końca grudnia 2018r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce. Spotkania warsztatowe miały na celu rozwój zainteresowań uczestników oraz rozwój umiejętności wpływających na wzrost ich samooceny. Utworzone zostały dwie grupy warsztatowe: w pierwszej udział brały dzieci młodsze, druga dedykowana była dla starszej młodzieży. Na warsztatach uczestnicy rozwijali i doskonalili umiejętności niezbędne w procesie usamodzielniania się, takie jak umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, umiejętność odblokowania i odreagowania tłumionych emocji, rozładowywania napięć, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Udział w zajęciach był okazją do kształtowania nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności zwłaszcza interpersonalnych, a więc asertywności, podejmowania decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Warsztaty stworzyły warunki do przeżywania pozytywnych emocji i rozwijania poczucia własnej wartości każdego uczestnika.  

W okresie od września do końca listopada 2018r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce odbywały się spotkania grupy wsparcia rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski. Grupa wsparcia przyczyniła się do integracji rodziców, stworzyła warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, posłużyła nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym. Udział w spotkaniach wpłynął na wzrost umiejętności wychowawczych uczestników i ich  wiedzy na temat postępowania z dziećmi z rożnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Spotkania te w przyszłości zaowocują lepszą opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie.

W celu zwiększenia różnorodności i poprawy jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi pięciu specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym nowoczesnych metod diagnostyczno- terapeutycznych i ich zastosowania w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach zadania zakupiono pomoce edukacyjne do diagnozy i terapii, związane z tematyką szkolenia, oraz programy multimedialne i różnorodne pomoce dydaktyczne przeznaczone do wspierania wszystkich sfer rozwojowych dzieci, stymulujące rozwój umysłowy, emocjonalno-społeczny, motoryczny, rozwój percepcji słuchowej i wzrokowej, rozwój mowy i umiejętności komunikacyjnych. Zakupiono również wyposażenie Sali SI oraz  podstawowe doposażenie gabinetów poradni (m.in. meble, wykładziny, krzesła, drukarki, komputer).

Całkowity koszt zadania publicznego wynosił 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowiła dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Anna Fidziukiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce

 

 

 

28 marca w czytelni Biblioteki Publicznej w Sokółce  odbyły się warsztaty prowadzone przez Panią Martę Szutko-Biernacką pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  w Sokółce. Tematem spotkania było „Moje poczucie własnej wartości”. W zajęciach uczestniczyła klasa VII a ze Szkoły Podstawowej Nr 1.  

Młodzież wraz z wychowawczynią  analizowała słowo „wartość”. W trakcie pracy warsztatowej w wspólnie ustalili, iż wartość stanowią osoby, które są w naszym życiu najważniejsze, a także uczucia i zachowania, które dają nam poczucie własnej wartości. Uczniowie uznali, że życie jest wartością samą w sobie.

Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie umiejętności poznawania siebie i nazywania swoich mocnych stron, a także integracja grupy. 

22 marca Pani Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce mgr Aneta Lisowska była gościem Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce. Wygłosiła prelekcję na temat roli rodziców w motywowaniu dzieci do nauki. Słuchacze poznali różne relacje na osi rodzic-dziecko, co nakłoniło ich do refleksji nad osobistymi doświadczeniami w tej sferze. Wypowiedzi prelegentki towarzyszyły trafnie dobrane cytaty wybitnego pedagoga Janusza Korczaka oraz pomoce wizualne, wzmacniające sens przedstawianych treści. 

Spotkanie zakończyło się luźną dyskusją nad poruszonym problemem, co było także sygnałem do tego, że takie spotkania są potrzebne i mogą  stanowić wsparcie dla zatroskanych rodziców. 

W związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyły się warsztaty dla uczniów przeprowadzone przez Panią Pedagog Martą Rudź z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce

Pedagog zwróciła uwagę uczniów na to, że Internet to narzędzie, które może służyć do nauki i zabawy, ale również niesie za sobą różne zagrożenia, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Wyjaśniła czym są cyberzagrożenia, uczuliła na niebezpieczne kontakty i szkodliwe treści. Zwróciła również uwagę uczniów na zagrożenie prywatności oraz problem uzależnienia od Internetu. Spotkanie było doskonałą okazją, by uświadomić młodym ludziom, jak należy dbać o własne bezpieczeństwo, nie stać się ofiarą ani sprawcą czynu zabronionego.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. zmarła Pani Krystyna Marczuk, wieloletnia Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce, emerytowana pedagog, a zarazem mama naszej koleżanki z pracy.

            Pani Krystyna Marczuk była pierwszym dyrektorem poradni, która powstała w 1976 roku i funkcjonowała jako Poradnia Wychowawczo- Zawodowa. Placówką, w późniejszym okresie przekształconą w Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, kierowała do roku 1990, w którym przeszła na emeryturę. Tworząc poradnię od podstaw dużo wysiłku wkładała w nawiązanie kontaktów i współpracę z lokalnym środowiskiem, w szczególności szkołami i placówkami oświatowymi. W swojej pracy kierowała się zawsze dobrem dziecka i jego potrzebami. Jako dyrektor i pedagog poradni odznaczała się wyjątkową życzliwością w kontaktach z innymi, angażowała się w udzielanie pomocy pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Udzielała im porad, organizowała prelekcje na terenie szkół i przedszkoli, prowadziła zajęcia edukacyjno- wychowawcze i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Szczególnie bliskie jej sercu były problemy dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnościami. Dbała o wzbogacanie poradni w różnorodne pomoce edukacyjne i narzędzia diagnostyczne. Dążąc do udzielania pomocy na jak najwyższym poziomie Pani Krystyna Marczuk doskonaliła swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, motywowała również pracowników poradni do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych. Chętnie dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem, służyła pomocą innym.

W naszej pamięci pozostanie jako wymagający i sprawiedliwy przełożony, oddany i zaangażowany pedagog, dobry i ciepły człowiek.

Wyrazy głębokiego współczucia naszej koleżance

Elżbiecie Joannie Panasewicz

oraz całej pogrążonej w żałobie rodzinie

składają:

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce

W okresie od października 2018r. do końca grudnia 2018r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce realizowano warsztaty dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Spotkania warsztatowe miały na celu rozwój zainteresowań uczestników oraz rozwój umiejętności wpływających na wzrost ich samooceny. Utworzone zostały dwie grupy warsztatowe: w pierwszej udział brały dzieci młodsze, druga dedykowana była dla starszej młodzieży. Każda grupa liczyła po 10 osób. Łącznie odbyło się 30 spotkań trwających po jednej godzinie zegarowej. Na warsztatach uczestnicy rozwijali i doskonalili umiejętności niezbędne w procesie usamodzielniania się, takie jak umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, umiejętność odblokowania i odreagowania tłumionych emocji, rozładowywania napięć, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Udział w zajęciach był okazją do kształtowania nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności zwłaszcza interpersonalnych, a więc asertywności, podejmowania decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Warsztaty stworzyły warunki do przeżywania pozytywnych emocji i rozwijania poczucia własnej wartości każdego uczestnika.  

Zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi było jednym z działań podjętych w związku z realizowanym przez Powiat Sokólski zadaniem publicznym pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski”, współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce.

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego. Jednym z celów szczegółowych jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Anna Fidziukiewicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce

 

 

 W okresie od września 2018r. do końca listopada 2018r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce odbywały się spotkania grupy wsparcia rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski. W spotkaniach uczestniczyło 10 osób. Łącznie odbyło się 10 spotkań trwających po 2 godziny zegarowe. Aby ułatwić rodzicom i opiekunom udział w zajęciach, odbywały się one w godzinach popołudniowych.

Grupa wsparcia przyczyniła się do integracji rodziców, stworzyła warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, posłużyła nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym. Udział w spotkaniach wpłynął na wzrost umiejętności wychowawczych uczestników i ich  wiedzy na temat postępowania z dziećmi z rożnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Spotkania te w przyszłości zaowocują lepszą opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie.

Utworzenie grupy wsparcia było jednym z działań podjętych w związku z realizowanym przez Powiat Sokólski zadaniem publicznym pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski”, współfinansowanym przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce.

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Jednym z celów szczegółowych jest wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

Anna Fidziukiewicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce

  

10 października w Bibliotece Publicznej w Sokółce odbyło się spotkanie z Małgorzatą Gryszel - logopedą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce. Tematem spotkania był rozwój mowy u małego dziecka.

Pani Małgorzata podpowiedziała na co zwrócić szczególną uwagę oraz jakie ćwiczenia należy wykonywać, aby stymulować rozwój mowy u maluchów.

Prowadząca zaproponowała szereg ćwiczeń, "gadżetów", pomocy obrazkowych oraz audiowizualnych, które znacząco wspomagają rozwój prawidłowej mowy. Są to m.in.: plastikowa słomka, wata, świeczki do tortu, czyli przedmioty znajdujące się w każdym domu.

Zainteresowanym rodzicom poleciła również książki edukacyjne, pomocne przy ćwiczeniach z dziećmi.