Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

19 października przedstawicielki Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sokółce wzięły udział w koncie pt. „100 lat niepodległości uczcijmy piosenką’’ przygotowanym przez dzieci z Przedszkola nr 3 w Sokółce. Zebranych w kinie gości powitała dyrektor Przedszkola nr 3 Janina Olechno, która stwierdziła, że celem spotkania jest popularyzacja utworów muzycznych o tematyce patriotycznej, a także wspólne świętowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przez trzy pokolenia – dzieci, rodziców i dziadków. Dzieci z grup przedszkolnych zaprezentowała taniec „Polonez’’ oraz różne pieśni patriotyczne: „O mój rozmarynie’’, „Szara Piechota’’, „Przybyli Ułani’’, „Legiony’’, „Ułani, ułani’’, „Niepodległość’’ i „Jesteśmy Polską’’.

Za swój występ dzieci zebrały duże brawa.

 

W dniu 14.10.2018r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce odbyło się szkolenie „Zapoznanie z nowym narzędziem do diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż.- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego”. W szkoleniu trwającym 8 godzin edukacyjnych, które prowadziły autorki testu, uczestniczyło 5 osób- specjalistów poradni pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z zaburzeniami psychicznymi, oraz ich rodzicami. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznali się z nowo zakupionym narzędziem diagnostycznym KORP- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, niezbędnym do diagnozy dzieci i efektywnego prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Zapoznali się z założeniami teoretycznymi i metodologicznymi w konstrukcji KORP, charakterystyką kwestionariusza, warunkami przeprowadzania badania. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procedurą badania, sposobem interpretacji uzyskanych danych i zasadami formułowania wniosków diagnostycznych. Przeprowadzone zostały również ćwiczenia praktyczne- analizowano indywidualne przypadki oraz omawiano przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi. Udział w szkoleniu wpłynął na rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej poradni, wpłynął na zwiększenie różnorodności i poprawę jakości usług świadczonych przez placówkę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski.

Szkolenie kadry pedagogicznej oraz doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzie diagnostyczne (KORP) jest jednym z działań realizowanego przez Powiat Sokólski zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski”, współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce. Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego. Jednym z celów szczegółowych jest zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szkolenie „Zapoznanie z nowym narzędziem do diagnozy rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 m.ż. do 9 r.ż.- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego” było drugim modułem szkolenia „Nowoczesne metody diagnostyczno- terapeutyczne i ich zastosowanie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zorganizowanego w ramach zadania publicznego. Pierwszy moduł „Nabycie podstawowych umiejętności zastosowania programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w pracy z dziećmi z trudnościami w porozumiewaniu się” zrealizowano w dniu 22.09.2018, w wymiarze 8 godzin zajęć edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe dotyczące I i II modułu oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Ponadto otrzymali certyfikaty uprawniające do wykorzystania testu KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 m.ż. do końca 9 r.ż. Szkolenie w całości zostało sfinansowane z dotacji otrzymanej od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Anna Fidziukiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.10.2018 roku (środa) o godzinie 15.30

w Bibliotece Publicznej w Sokółce Os.Centrum 21

odbędzie się spotkanie z logopedą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce

panią mgr Małgorzatą Gryszel na temat:

„Stymulacja rozwoju mowy małych dzieci”.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych logopedów, nauczycieli i rodziców.

 

W sobotę 22 września 2018 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce odbyło się szkolenie dotyczące wykorzystania programu komputerowego „Boardmaker and Speaking Dynamically Pro” w pracy z osobami mającymi trudności komunikacyjne. W trakcie zajęć kadra pedagogiczna poradni zapoznała się z ogólnymi założeniami oraz podstawami obsługi programu. Zdobyła umiejętność budowania i tworzenia tablic komunikacyjnych, wykorzystywania tablic znajdujących się w bibliotece oraz ich modyfikowania i tworzenia nowych obrazków z wykorzystywaniem materiałów własnych: zdjęć, obrazów i grafik. Udział w szkoleniu poszerzył kompetencje zawodowe kadry pedagogicznej, wpłynął na zwiększenie różnorodności i poprawę jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz skuteczniejsze udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

Szkolenie kadry pedagogicznej oraz doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzie do terapii dzieci z problemami komunikacyjnymi (program komputerowy „Boardmaker and Speaking Dynamically Pro”) jest jednym z działań realizowanego przez Powiat Sokólski zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 r.. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000,00 zł, z czego 90 000,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego.

 

Szanowni Państwo, w piątek, 24 sierpnia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Materiały do pobrania ze strony MEN pod adresem:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ochrona-danych-osobowych-w-szkole-poradnik-uodo-i-men.html

Powiat Sokólski przystąpił do realizacji zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Sokółce.


Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego. Jednym z celów szczegółowych jest aktywizacja społeczna, psychiczna oraz fizyczna osób z zaburzeniami psychicznymi.


Jednym z działań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce w ramach realizowanego projektu będą warsztaty dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Warsztaty mają na celu rozwój zainteresowań i umiejętności, które wpłyną na samoocenę uczestników oraz będą prowadziły do ich usamodzielnienia. W trakcie zajęć dzieci nauczą się, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach życiowych, będą trenować komunikację werbalną i niewerbalną, rozwijać swoje kompetencje emocjonalno- społeczne i umiejętności interpersonalne. Warsztaty rozpoczną się w październiku br. i potrwają do końca grudnia. Utworzone zostaną dwie grupy warsztatowe: w pierwszej udział wezmą dzieci młodsze, druga dedykowana jest dla starszej młodzieży.  Na każdą grupę warsztatową przewidziano po 15 spotkań, trwających jedną godzinę zegarową. Zajęcia przeprowadzone zostaną na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce (ul. Polna 1).


W związku z powyższym Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce zaprasza rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski, do zgłaszania  swoich dzieci do udziału w warsztatach. Prosimy o zgłaszanie się do Poradni w celu złożenia deklaracji przystąpienia do działania, w terminie do dnia 28.09.2018r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 711 32 91 lub w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce.

Anna Fidziukiewicz
Dyrektor PPP w Sokółce

Powiat Sokólski przystąpił do realizacji zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Sokółce.

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Jednym z celów szczegółowych jest wsparcie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższym Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Sokółce zaprasza rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski, do udziału w grupie wsparcia. Grupa wsparcia posłuży nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym, wpłynie na wzrost umiejętności wychowawczych uczestników, podniesie wiedzę na temat postępowania z dziećmi z rożnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Spotkania grupy wsparcia, w której udział weźmie 10 osób, odbywać się będą w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Sokółce (ul. Polna 1),  rozpoczną się we wrześniu 2018r. i trwać będą do końca listopada 2018r. Przewidziano 10 spotkań po 2 godziny zegarowe (w godzinach popołudniowych).

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia proszone są o zgłaszanie się do Poradni w celu złożenia deklaracji przystąpienia do działania, w terminie do 14 września 2018r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 711 32 91 lub w siedzibie Poradni.

Anna Fidziukiewicz

Dyrektor PPP w Sokółka

Deklaracja rodzica dot. udziału dziecka w warsztatach

Link do strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

www.men.gov.pl

 

Link do strony Ośrodka Rozwoju Edukacji 

www.ore.edu.pl