Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

W sobotę 22 września 2018 r. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce odbyło się szkolenie dotyczące wykorzystania programu komputerowego „Boardmaker and Speaking Dynamically Pro” w pracy z osobami mającymi trudności komunikacyjne. W trakcie zajęć kadra pedagogiczna poradni zapoznała się z ogólnymi założeniami oraz podstawami obsługi programu. Zdobyła umiejętność budowania i tworzenia tablic komunikacyjnych, wykorzystywania tablic znajdujących się w bibliotece oraz ich modyfikowania i tworzenia nowych obrazków z wykorzystywaniem materiałów własnych: zdjęć, obrazów i grafik. Udział w szkoleniu poszerzył kompetencje zawodowe kadry pedagogicznej, wpłynął na zwiększenie różnorodności i poprawę jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz skuteczniejsze udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

Szkolenie kadry pedagogicznej oraz doposażenie poradni w specjalistyczne narzędzie do terapii dzieci z problemami komunikacyjnymi (program komputerowy „Boardmaker and Speaking Dynamically Pro”) jest jednym z działań realizowanego przez Powiat Sokólski zadania publicznego pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018 r.. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 120 000,00 zł, z czego 90 000,00 zł stanowi dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego.