Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Procedura wydawania orzeczeń
w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sokółce


    Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sokółce wydaje orzeczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( DZ.U. Nr 173, poz.1072).
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sokółce wydaje orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz niedostosowanej społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Sokółce wydaje orzeczenia i opinie dzieciom z autyzmem, w tym zespołem Aspergera oraz dzieciom niesłyszącym i z niedosłuchem z rejonu działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej.
Orzeczenia i opinie dzieciom niewidzącym i słabo widzącym, wydaje poradnia psychologiczno- pedagogiczna wyznaczona przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydawane są dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, placówki.
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się raz w miesiącu, we wtorki od godz. 11.00 – ( czas posiedzenia jest dostosowany do potrzeb i ilości zgłoszonych wniosków), zgodnie z przyjętym harmonogramem podczas planowania pracy na dany rok szkolny. W wyjątkowych sytuacjach przewodniczący może powołać posiedzenie Zespołu Orzekającego w dodatkowym terminie.

Procedura wydawania orzeczeń:
1) Złożenie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego,
- Rodzice/prawni opiekunowie dziecka ubiegający się o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub opinii o potrzebnie wczesnego wspomagania rozwoju zgłaszają się do: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce
- Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek do zespołu orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce. Wniosek powinien być podpisany przez obydwoje rodziców. Jeśli zachodzi potrzeba wydania dziecku jednocześnie dwóch orzeczeń (np. o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego) rodzice muszą złożyć dwa odrębne wnioski.
- Pisemny wniosek zawiera:
1) imię i nazwisko dziecka
2) datę i miejsce jego urodzenia
3) miejsce zamieszkania
4) w przypadku ucznia nazwa, adres szkoły oraz klasę do której uczęszcza
5) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce zamieszkania
6) określenie celu i przyczyny dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia
7) podpisy wnioskodawców.

- Wnioskodawcy dołączają do wniosku zaświadczenie lekarskie, zaświadczenia wydane przez specjalistów opinie oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych pedagogicznych i logopedycznych.
Dziecko, które nie ma aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych zostaje w razie potrzeby skierowane na badania do odpowiedniego specjalisty Poradni wskazanego przez przewodniczącego zespołu.
W przypadku braku pełnej dokumentacji lekarskiej przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia jej w określonym terminie nie krótszym jednak niż 14 dni.
W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli i wychowawcy, do której uczeń uczęszcza informując o tym wnioskodawcę.

2) Powołanie zespołu orzekającego,
Zespół orzekający powoływany jest w drodze zarządzenia Dyrektora Poradni .
W zarządzeniu, o którym mowa dyrektor ustala: skład zespołu orzekającego, określa przedmiot działania, ustala termin posiedzenia zespołu.
W skład zespołu wchodzą:
-dyrektor – jako przewodniczący zespołu lub upoważniona przez niego osoba,
-psycholog, pedagog, lekarz,
-inni specjaliści – jeśli niezbędny jest ich udział.
W przypadku uzasadnionej potrzeby zmiany zespołu orzekającego lub terminu posiedzenia Dyrektor Poradni wydaje nowe zarządzenie.

3) Zawiadomienie wnioskodawcy o terminie posiedzenia zespołu orzekającego,
Po skompletowaniu dokumentacji dyrektor poradni powołuje zespół oraz informuje pisemnie wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu orzekającego, w którym ma prawo uczestniczyć oraz przedstawić swoje stanowisko. Zawiadomienie jest wysyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub odbierane przez wnioskodawcę osobiście, co stwierdza własnoręcznym podpisem na kopii zawiadomienia, pozostającej w dokumentacji dziecka. W przypadku konieczności zmiany terminu posiedzenia przewodniczący zespołu niezwłocznie powiadomienia o tym wnioskodawcę.

4) Wydanie orzeczenia/opinii,
Każdy z powołanych przez dyrektora Poradni specjalistów, po zapoznaniu się z treścią wniosku, dołączoną do niego dokumentacją i materiałami znajdującymi się w karcie indywidualnej dziecka podejmuje decyzję o zakresie postępowania analityczno- diagnostycznego. Na posiedzeniu zespołu orzekającego członek zespołu przygotowuje i przedstawia wyniki diagnozy dołączone przez wnioskodawcę, oraz wyraża swoje stanowisko w sprawnie. Zespół podejmuje decyzję w drodze jawnego głosowania. W głosowaniu nie bierze udziału wnioskodawca, który jest wyłączony z tej części posiedzenia zespołu. W sytuacji, gdy jest równa liczba głosów – rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
Datą wydania orzeczenia lub opinii jest data posiedzenia zespołu orzekającego, na którym podjęto decyzję.

5) Sporządzenie protokołu z posiedzenia zespołu orzekającego,
Z posiedzenia zespołu orzekającego wyznaczony przez przewodniczącego pracownik, sporządza protokół, który po odczytaniu i naniesieniu ewentualnych poprawek jest podpisywany przez przewodniczącego zespołu i jego członków. Sporządzane protokoły zawierają informacje określone rozporządzeniem.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii, zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby wydania orzeczenia/opinii.

6) Dostarczenie orzeczenia /opinii wnioskodawcy.
Orzeczenie/opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego, niezwłocznie po posiedzeniu zespołu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia. Orzeczenia i opinie wysyła się pocztą za potwierdzeniem odbioru lub wydaje się bezpośrednio do rąk wnioskodawcy, co wnioskodawca potwierdza własnoręcznym podpisem.
Orzeczenia i opinie doręczane są wnioskodawcy w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia zespołu, w trzech egzemplarzach. Natomiast w jednym egzemplarzu wydawane są orzeczenia i opinie odmowne.
Od decyzji zespołu orzekającego wnioskodawca ma prawo złożenia odwołania do kuratora oświaty - w terminie do 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Załatwienie sprawy zgłoszonej przez wnioskodawcę do zespołu orzekającego następuje nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania. Wnioskodawca o fakcie wydłużenia postępowania powyżej jednego miesiąca zostaje pisemnie poinformowany przez przewodniczącego zespołu.