Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Zadanie publiczne pn. „ Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno - społecznego dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski” współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach programu pod nazwą „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” -
edycja 2018 r.

W okresie od lipca do grudnia 2018r. Powiat Sokólski realizował zadanie publiczne pn. „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski”, współfinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – edycja 2018r. Jednostką organizacyjną bezpośrednio wykonującą zadanie publiczne była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce. Celem głównym Programu było tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego.

Jednym z działań w ramach zadania było zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia odbywały się od października do końca grudnia 2018r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce. Spotkania warsztatowe miały na celu rozwój zainteresowań uczestników oraz rozwój umiejętności wpływających na wzrost ich samooceny. Utworzone zostały dwie grupy warsztatowe: w pierwszej udział brały dzieci młodsze, druga dedykowana była dla starszej młodzieży. Na warsztatach uczestnicy rozwijali i doskonalili umiejętności niezbędne w procesie usamodzielniania się, takie jak umiejętność komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętność radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, umiejętność odblokowania i odreagowania tłumionych emocji, rozładowywania napięć, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Udział w zajęciach był okazją do kształtowania nowych sposobów zachowania oraz nabycia nowych umiejętności zwłaszcza interpersonalnych, a więc asertywności, podejmowania decyzji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Warsztaty stworzyły warunki do przeżywania pozytywnych emocji i rozwijania poczucia własnej wartości każdego uczestnika.  

W okresie od września do końca listopada 2018r. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce odbywały się spotkania grupy wsparcia rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących Powiat Sokólski. Grupa wsparcia przyczyniła się do integracji rodziców, stworzyła warunki do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, posłużyła nabyciu niezbędnej wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym. Udział w spotkaniach wpłynął na wzrost umiejętności wychowawczych uczestników i ich  wiedzy na temat postępowania z dziećmi z rożnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Spotkania te w przyszłości zaowocują lepszą opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie.

W celu zwiększenia różnorodności i poprawy jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi pięciu specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym nowoczesnych metod diagnostyczno- terapeutycznych i ich zastosowania w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach zadania zakupiono pomoce edukacyjne do diagnozy i terapii, związane z tematyką szkolenia, oraz programy multimedialne i różnorodne pomoce dydaktyczne przeznaczone do wspierania wszystkich sfer rozwojowych dzieci, stymulujące rozwój umysłowy, emocjonalno-społeczny, motoryczny, rozwój percepcji słuchowej i wzrokowej, rozwój mowy i umiejętności komunikacyjnych. Zakupiono również wyposażenie Sali SI oraz  podstawowe doposażenie gabinetów poradni (m.in. meble, wykładziny, krzesła, drukarki, komputer).

Całkowity koszt zadania publicznego wynosił 120 000 zł, z czego 90 000 zł stanowiła dotacja przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Anna Fidziukiewicz, dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokółce