Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie porad


1. Diagnoza trudności w nauce, trudności wychowawczych i problemów rozwojowych dzieci.
2. Diagnoza wielospecjalistyczna dzieci autystycznych.
3. Diagnoza dzieci niesłyszących i słabosłyszących.

4. Diagnoza dzieci niewidzących i słabowidzących.
5. Diagnoza logopedyczna, w tym przesiewowe badania mowy na terenie szkół i placówek.
6. Badanie poziomu wiadomości i umiejętności dzieci 5-,6-letnich.
7. Badanie lateralizacji.
8. Komputerowe badanie wzroku, słuchu i mowy dzieci/młodzieży – na terenie poradni i terenie szkoły/placówki.
9. Terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
10. Zajęcia stymulujące rozwój mowy i ogólny rozwój dzieci od 0-5 lat, w tym dzieci autystycznych.
11. Terapia pedagogiczna dzieci z ryzyka dysleksji i stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
12. Zajęcia wspierające indywidualny rozwój, stymulujące rozwój umysłowy oraz usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne.
13. Zajęcia edukacyjne z dziećmi z trudnościami szkolnymi.
14. Zajęcia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych.
15. Pomoc psychologiczna uczniom.
16. Doradztwo zawodowe – indywidualne lub grupowe ( pomoc w wyborze szkoły i zawodu)

Udzielamy porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom dotyczących sposobu pracy z dzieckiem z trudnościami szkolnymi, wychowawczymi, emocjonalnymi, z zaburzonymi procesami Integracji sensorycznej, z dzieckiem niesłyszącym i niedosłyszącym oraz autystycznym. 

 

 

Programy i zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne, edukacyjne
dla dzieci i młodzieży
realizowane na terenie szkół i placówek.

Proponowane tematy:

1. „ Jak prawidłowo chuchać, dmuchać i wymawiać głoski” zajęcia profilaktyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. „Historyjki logopedyczne z ćwiczeniami podnoszącymi sprawność motoryczną narządów mowy”- cykl zajęć.
3. „Gry i zabawy logopedyczne” wg scenariusza A. Sprawki.
4. „Mamo, tato pobaw się ze mną” zajęcia warsztatowe z rodzicami i dziećmi w wieku przedszkolnym.
5. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne z dziećmi 5-,6-cio letnimi na terenie przedszkola.
6. Zajęcia integracyjno-adaptacyjne z dziećmi klas I oraz IV szkół podstawowych, oraz gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dotyczące motywacji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, uczuć.
8. „Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań” zajęcia profilaktyczno-edukacyjne.
9. „Zachowania asertywne” zajęcia profilaktyczno- edukacyjne.
10. „ Autoportret” –zajęcia psychoedukacyjne o odkrywaniu własnych zasobów.
11. „ Jestem sobą” program profilaktyczno- edukacyjny.
12. Program psychoedukacyjne stymulujący mowę komunikatywną.
13. „Rozwijanie komunikacji słownej i bezsłownej” –zajęcia profilaktyczno- edukacyjne.
14. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych dzieci” – program psychoedukacyjny
15. „ Poznajemy swoje mocne strony” zajęcia psychoedukacyjne.
16. „Uzależnienie a zdrowy styl życia” program profilaktyczno- wychowawczy.
17. „Jak bezpiecznie się złościć” zajęcia profilaktyczno- wychowawcze.
18. „efektywne uczenie się, czyli lepsze oceny w szkole”- zajęcia profilaktyczno- wychowawcze.
19. „Moje poczucie wartości” zajęcia psychoedukacyjne.
20. „Moje życie jest w moich rękach” –program profilaktyczny, dotyczący trudnych zachowań młodzieży.
21. „Przemoc i jej skutki”- Zajęcia psychoedukacyjne.
22. „Przemoc rówieśnicza” zajęcia psychoedukacyjne.
23. „Decyzja zawodowa gimnazjalisty” prelekcja z elementami pracy warsztatowej.
24. „Decyzja zawodowa maturzysty” prelekcja z elementami pracy warsztatowej.