Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Organem prowadzącym poradnię jest Powiat Sokólski.

Nadzór pedagogiczny nad poradnią sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Do zadań poradni należy:

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży, które jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieli i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu; efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:

a)wydanie opinii

b) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

c) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci, młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

d) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegającej w szczególności na:

a) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,

b) udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży, wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

c) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;

3. Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych, które polega w szczególności na: 

a) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce w:

- rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym rozpoznawaniu ryzyka dysleksji wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej

- planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego

- rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów,

b) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

c) współpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,

d) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu szkole lub placówce pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

e) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

f) prowadzeniu edukacji dotyczącej ochrony zdrowa psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,

g) udzielaniu, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

h) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności przez: diagnozowanie, konsultacje, działalność terapeutyczną, prowadzenie grup wsparcia, poradnictwo, prowadzenie mediacji, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną, opiniowanie, działalność informacyjno-szkoleniową, udział w spotkaniach nauczycieli, wychowawców i specjalistów, udział w zebraniach rad pedagogicznych, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.