Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | Sokółka.

 • Oferta dla dzieci i młodzieży

  Oferta dla dzieci i młodzieży

  Indywidualne zajęcia z dziećmi na terenie poradni. Read More
 • Oferta dla rodziców

  Oferta dla rodziców

  Tematy spotkań z rodzicami w szkołach i przedszkolach. Read More
 • 1
 • 2

Procedury przyjmowania


     Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce udziela pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom, a także nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek objętych rejonem działania poradni. Dzieciom i młodzieży nieuczęszczającym do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom udziela pomocy poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Korzystanie z usług Poradni jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Wszelkich form pomocy udziela się dzieciom i młodzieży za zgodą rodziców (opiekunów prawnych). Zgoda taka nie jest wymagana od młodzieży dorosłej. Dla uzyskania pomocy nie jest konieczne skierowanie.


REJESTRACJA KLIENTÓW

1. Uzgodnienia terminu wizyty u specjalisty rodzice (opiekunowie prawni) mogą dokonać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni.

2. Rejestrując dziecko (lub siebie w przypadku dorosłych) należy:
- podać jego imię, nazwisko, nr przedszkola lub szkoły i klasę, do której uczęszcza,
- numer telefonu, pod którym można się skontaktować z klientem,
- ogólnie określić rodzaj problemu (z nauką, wychowawczy itp.),
- poinformować o wcześniejszych wizytach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce lub innych poradniach.

Badania diagnostyczne wykonywane są w Poradni w celu wydania opinii, orzeczenia lub informacji. Badanie trwa około 3 godzin. Dziecko powinno być zdrowe, wyspane i najedzone. Obecność rodzica (opiekuna prawnego) jest obowiązkowa, nie dotyczy to jedynie rodziców pełnoletnich uczniów.


ZASADY PRZYJMOWANIA NA BADANIA

Na badanie należy przynieść:

1. PESEL dziecka.
2. Opinię nauczyciela o dziecku.
3. Zeszyty szkolne 
4. Dokumentację medyczną, jeśli dziecko choruje przewlekle.
5. Okulary, aparat słuchowy, gdy dziecko musi je nosić.

Opinie po badaniach wydawane są wyłącznie rodzicom (opiekunom prawnym) lub samym uczniom (w przypadku uczniów pełnoletnich).


Konsultacje w sprawach wychowawczych lub porady dla młodzieży
Konsultacje przeznaczone są dla rodziców (opiekunów prawnych) lub nauczycieli. Na porady dla młodzieży zgłaszają się sami uczniowie bądź uczniowie z rodzicami (opiekunami prawnymi).Po omówieniu problemu prowadzący przedstawia możliwości jego rozwiązania lub propozycje dalszego postępowania np. kolejne spotkanie, terapia, badanie diagnostyczne.
Po konsultacji nie wydaje się opinii na piśmie.
Oprócz tego konsultacje dla nauczycieli i rodziców dotyczyć mogą analizy i interpretacji treści opinii i orzeczeń, ukierunkowywania pracy korekcyjno-kompensacyjnej i dydaktycznej.


ZASADY PRZYJMOWANIA NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

Na terapię logopedyczną uczęszczać mogą dzieci zgłaszane indywidualnie przez rodziców bądź wyłonione przez logopedę w trakcie badań przesiewowych na terenie szkół i przedszkoli.
Terapię logopedyczną poprzedza diagnoza – rozpoznanie i dokładne określenie zaburzenia mowy. Logopeda ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi) częstotliwość spotkań, ale nie określa terminu zakończenia terapii.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, terapię poprzedza konsultacja u innego specjalisty (psychologa, pedagoga, ortodonty, psychiatry, neurologa, pediatry).
Zajęcia z dzieckiem odbywają się w formie indywidualnej na terenie Poradni. Dzieci przedszkolne i dzieci w młodszym wieku szkolnym uczęszczają na terapię z rodzicami (opiekunami prawnym), którzy w trakcie spotkania obserwują pracę logopedy z dzieckiem, a następnie otrzymują dokładny instruktaż do pracy z dzieckiem w domu.